Kadry i płace

Oferta usług

W ramach obsługi kadrowej:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 • przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy;
 • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy;
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS;
advice-advise-advisor-7096
coaching-coders-coding-7374
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;
 • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania Zleceniodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • przeprowadzania obowiązkowych szkoleń BHP.
accounting-budget-calculate-3305

W zakresie obsługi płacowej :

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (w tym: dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów, zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania;
 • sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń;
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA);
 • przygotowanie druków RMUA;
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
 • sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników;
 • sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie przelewów na rzecz urzędów państwowych (ZUS i US);
 • sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8B, Pit-40).
accounting-black-budget-53621

Wybierz nasze usługi